Ban Giám Đốc
     

Trung tâm Phát triển Du lịch thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: 98 Phan Đình Phùng, An lạc, Ninh Kiều, Cần Thơ.
Số điện thoại: (+84) 292 6 25 25 27.Số Fax: (+84) 292 6 25 25 86
Địa chỉ email: trungtamptdl@cantho.gov.vn
Website: tourismcantho.vn - dulich.cantho.gov.vn - gotocantho.com. 

Giám đốc: Nguyễn Hoàng Ơn
Số điện thoại:  0888 682 799
Địa chỉ email: hoangon@cantho.gov.vn

Phó giám đốc: Trần Thị Hoàng Anh
Số điện thoại:  0938 941 618
Địa chỉ email: anhtran@cantho.gov.vn