Cơ Cấu Tổ Chức
     

Trung tâm Phát triển Du lịch thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: 98 Phan Đình Phùng, An Lạc, Ninh Kiều, Cần Thơ.
Số điện thoại: (+84) 292 6 25 25 27 .Số Fax: (+84) 292 6 25 25 86
Địa chỉ email: trungtamptdl@cantho.gov.vn
Website: tourismcantho.vn - dulich.cantho.gov.vn - gotocantho.com. 

Cơ cấu tổ chức và biên chế
a) Về cơ cấu tổ chức:
– Ban Giám đốc: gồm Giám đốc và 01 Phó giám đốc.
+ Giám đốc chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc Sở và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm, cơ chế tài chính, tổ chức bộ máy, chế độ chính sách, tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của đơn vị;
+ Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc vắng mặt, Phó Giám đốc được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Trung tâm.
Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đối với Giám đốc và Phó Giám đốc do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý.
Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm, do Giám đốc Trung tâm quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý.
– Các Phòng chuyên môn thuộc Trung tâm gồm:
+ Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị;
+ Phòng Thông tin, quảng bá xúc tiến du lịch;
+ Phòng Dịch vụ – Phát triển sản phẩm du lịch.
b) Về biên chế:
– Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Giám đốc Trung tâm Phát triển du lịch thành phố, xác định số lượng biên chế viên chức theo vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp viên chức, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
– Công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.