Phòng chuyên môn
     

Trung tâm Phát triển Du lịch thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: 98 Phan Đình Phùng, An Lạc, Ninh Kiều, Cần Thơ.
Số điện thoại: (+84) 292 6 25 25 27.Số Fax: (+84) 292 6 25 25 86
Địa chỉ email: trungtamptdl@cantho.gov.vn
Website: tourismcantho.vn - dulich.cantho.gov.vn - gotocantho.com. 

Thông tin các Phòng chuyên môn:
1. Phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị:
Trưởng phòng: Lê Thị Minh Thương
Điện thoại: 0939885496
Email: leminhthuong@cantho.gov.vn

2. Phòng Thông tin, quảng bá xúc tiến du lịch:
Q. Trưởng phòng: Huỳnh Duy Khang
Điện thoại: 0909767394
Email: hduykhang@cantho.gov.vn

3. Phòng dịch vụ, phát triển sản phẩm du lịch:
Q. Trưởng phòng: Phạm Trung Đông
Điện thoại: 0939386759
Email: ptdong@cantho.gov.vn