Ban Giám Đốc

Trung tâm Phát triển Du lịch thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: 09 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (+84) 292 6 25 25 27 .Số Fax: (+84) 292 6 25 25 86
Địa chỉ email: trungtamptdl@cantho.gov.vn
Website: tourismcantho.vn
Xem thêm

Phòng chuyên môn

Trung tâm Phát triển Du lịch thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: 09 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (+84) 292 6 25 25 27 .Số Fax: (+84) 292 6 25 25 86
Địa chỉ email: trungtamptdl@cantho.gov.vn
Website: tourismcantho.vn
Xem thêm
Điểm du lịch mới