Cơ Cấu Tổ Chức
     

Trung tâm Phát triển Du lịch thành phố Cần Thơ

Địa chỉ: 09 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Số điện thoại: (+84) 292 6 25 25 27 .Số Fax: (+84) 292 6 25 25 86

Địa chỉ email: trungtamptdl@cantho.gov.vn

Website: tourismcantho.vn

 

Cơ cấu tổ chức và biên chế 

Hiện nay, tổng số công chức, viên chức và người lao động là: 17 người (bao gồm biên chế và hợp đồng 68). Trong đó:

     - Ban Giám đốc Trung tâm, gồm: 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc phụ trách.

     - 03 Phòng chuyên môn: Phòng Tổ chức Hành chính - Quản trị; Phòng Thông tin, Quảng bá xúc tiến du lịch; Phòng Dịch vụ, Phát triển sản phẩm du lịch.

     - Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Giám đốc Trung tâm Phát triển Du lịch xác định số lượng biên chế viên chức theo vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp viên chức, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

 

 

TIN LIÊN QUAN