Phòng chuyên môn
     

Trung tâm Phát triển Du lịch thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: 98 Phan Đình Phùng, An Lạc, Ninh Kiều, Cần Thơ.
Số điện thoại: (+84) 292 6 25 25 27.Số Fax: (+84) 292 6 25 25 86
Địa chỉ email: trungtamptdl@cantho.gov.vn
Website: tourismcantho.vn

Thông tin các Phòng chuyên môn:

1. Phòng Tổ chức Hành chính - Quản trị:
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Diễm Thúy
Điện thoại: 0932808829
Email: nthidiemthuy@cantho.gov.vn
nguyenthidiemthuydl3@gmail.com


2. Phòng Thông tin, Quảng bá xúc tiến du lịch:
Q. Trưởng phòng: Huỳnh Duy Khang
Điện thoại: 0909767394
Email: hduykhang@cantho.gov.vn
huynhatkhang@gmail.com


3. Phòng Dịch vụ, Phát triển sản phẩm du lịch:
Q. Trưởng phòng: Phạm Trung Đông
Điện thoại: 0939386759
Email: ptdong@cantho.gov.vn
phamtrungdong85@gmail.com 

 

TIN LIÊN QUAN
Điểm du lịch mới