Ban Giám Đốc
     

Trung tâm Phát triển Du lịch thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: 98 Phan Đình Phùng, An lạc, Ninh Kiều, Cần Thơ.
Số điện thoại: (+84) 292 6 25 25 27.Số Fax: (+84) 292 6 25 25 86
Địa chỉ email: trungtamptdl@cantho.gov.vn
Website: tourismcantho.vn. 

1. Giám đốc: Ông Nguyễn Hoàng Ơn
 Số điện thoại: 0888 682 799
 Địa chỉ email: hoangon@cantho.gov.vn


 2. Phó Giám đốc (phụ trách Thông tin, Quảng bá xúc tiến du lịch): Bà Trần Thị Hoàng Anh
 Số điện thoại: 0938 941 618
 Địa chỉ email: anhtran@cantho.gov.vn


 3. Phó Giám đốc (phụ trách Dịch vụ, Phát triển sản phẩm du lịch):
 Bà Nguyễn Thị Xuân Lộc
 Số điện thoại: 0947 465 439
 Địa chỉ email: ntxloc@cantho.gov.vn
 

 

TIN LIÊN QUAN
Điểm du lịch mới