Công văn số 1119/SVHTTDL-QLDL,  ngày 10 tháng 10 năm 2023 về việc tiếp tục hỗ trợ đẩy mạnh công tác tuyên truyền Cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) tỉnh Thái Bình
     
TIN LIÊN QUAN