Thông báo Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ Đô (10/10/1954 - 10/10/2024)
     

Căn cứ Quyết định số 88-QĐ/TW, ngày 01/12/2022 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 4571-CV/VPTW, ngày 19/8/2022 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc tổ chức kỷ niệm một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023 - 2025, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 69-HD/BTGTW, ngày 20/9/2022 và Hướng dẫn số 126-HD/BTGTW, ngày 19/12/2023; nay hướng dẫn cụ thể công tác tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

 

File đính kèm: HD 158 của BTGTW tt 70 năm ngày giải phóng Thủ đô

 

TIN LIÊN QUAN